fbpx

Adatvédelmi nyilatkozat

1. A nyilatkozat célja

Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy tájékoztassa a Village Garden projektoldal látogatóit, illetve az oldalról üzenetet küldőket, az oldalon regisztrálókat az adatkezelő által alkalmazott adatkezelési elvekről, előírásokról és feltételekről, továbbá tájékoztatást adjon az adatkezelés céljáról és jogalapjáról.

A dokumentum lényeges tájékoztatást tartalmaz az adatot szolgáltatók és az adatot kezelő jogi személy vállalásairól, kötelezettségeiről. Kérjük, hogy az adatvédelmi nyilatkozatot figyelmesen olvassa el, hiszen az abban foglaltak egyértelmű információkat adnak az Ön által megadott adatok tárolásáról, felhasználásáról.

2. Az adatszolgáltatás/adatkezelés szereplői és vállalásaik

A kapcsolati formokat kitöltők vagy más módon regisztrálók – a továbbiakban Felhasználók – adatainak tárolását és kezelését az Xpansion Kft – a továbbiakban Adatkezelő – végzi. Az adatkezelő cégszerű adatai:

Cég teljes neve: Xpansion Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövid cégnév: Xpansion Kft.
Cégjegyzékszám: 01 09 979852
Székhely: 1117 Budapest, Dombóvári út 13.
Kapcsolat: uh.no1716042264isnap1716042264x@gas1716042264rakti1716042264t1716042264

Az adatkezelő és Felhasználó jelen nyilatkozattal kölcsönösen kötelezik magukat, hogy a nyilatkozatban foglaltakat magukra nézve irányadónak és kötelező érvényűnek tekintik.

Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott adatok harmadik félnek semmiféle formában át nem adja, ki nem szolgáltatja, kivéve jogi/büntető eljárás esetében fennálló jogi kötelezettség esetében, a törvényileg kijelölt hatóságoknak.

A felhasználó személyes adatai megadásával elfogadja a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak feltételeket. Ha az alábbi adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakat nem fogadja el, felhasználó megtagadja személyes adatainak megadását.

Adatkezelő a személyes adatok interneten történő megadása mellett egyéb csatornákat is biztosít a Felhasználónak bizonyos, a termékhez kapcsolódó alapvető információk megszerzésére. Ilyenek a személye konzultáció és a telefonos információs vonal. A személyes adatok interneten történő megadása helyett felhasználó jogosult az alternatív csatornákat igénybe venni.

Alternatív csatornákon történő adatmegadás esetén az értékesítő felvehet adatokat – ezek adott esetben megegyezhetnek az internetes kapcsolati form adataival – de ekkor szóban köteles tájékoztatni a Felhasználót arról, hogy adatai rögzítésre kerülnek, és részei lesznek a projekthez kapcsolódó adatbázisnak.

Jelen adatvédelmi nyilatkozat kizárólag a Village Garden lakóingatlan projekthez köthető adatszolgáltatásra, illetve a projekthez kapcsolódó website adatkezelési irányelveire vonatkozik. A Honlap kapcsolati formjának használatával Felhasználó elfogadja a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak feltételeket.

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során mindenkor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló vonatkozó jogszabályok betartásával jár el.

Adatkezelő nem felelős Felhasználó által megadott téves, vagy valótlan adatok kezeléséért, sem a Felhasználó által közölt téves vagy valótlan adatközlés folytán akár a Felhasználót, akár harmadik személyt érő károkért.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy bizonyos szükséges adatokat a szolgáltatás igénybevételéhez, regisztrációhoz, illetve az akcióban, való részvételhez kötelezően meg kell adni, melyek hiányában a szolgáltatás igénybevételére, illetve a részvételre nincs lehetőség.

Amennyiben a Felhasználó felveszi a kapcsolatot az Adatkezelővel, a biztosított adatokat az Adatkezelő a kapcsolatfelvétel jellegétől és céljától függően a szükséges ideig tárolhatja, megőrizheti – lásd: Az adatkezelés időtartama.

Az Xpansion Kft. egyes esetekben olyan adatokat is gyűjthet és kezelhet, amelyek nem teszik lehetővé a Felhasználó azonosítását, de bizonyos esetekben személyes adatoknak számíthatnak. Ilyen esetben a weboldal meglátogatása során is adatközlésre kerül sor, ilyen adat lehet például a Felhasználó IP címe, a Felhasználó által használt webböngésző, a nyelvi beállítások, dátum/idő adata, illetve azon weboldal, vagy reklám domain neve, amelyről a Felhasználó eljutott a Honlapra, vagy amelyre a Honlapon keresztül jutott el. Ezen adatok a Felhasználó azonosítására alkalmatlan módon kerülnek tárolásra, ezért mindaddig, amíg kapcsolatuk a Felhasználóval nem helyreállítható, nem minősülnek személyes adatoknak. Ezeket az információkat a a honlap effektív működtetése, a honlappal kapcsolatos felhasználói magatartás, a különböző trendek megismerése érdekében, illetve a Honlap látogatóiról összességében demográfiai adatok gyűjtése érdekében használja.

Cselekvőképtelen Felhasználó személyes adatainak megadásához a törvényes képviselő nyilatkozatára van szükség. 14 év alatti kiskorú Felhasználó esetén csak a Felhasználó törvényes képviselője adhat meg személyes adatokat a Felhasználó nevében.

Jelen adatvédelmi nyilatkozat kizárólag a természetes személy Felhasználók személyes adataira vonatkozik, tekintettel arra, hogy jogi személyek, illetve jogi személyeknek nem minősülő egyéb szervezetek adatai nem minősülnek személyes adatoknak.

Adatkezelő fenntartja a jogát arra, hogy adatfeldolgozót vegyen igénybe. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag a Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet.

Adatkezelés célja

A Felhasználó által rendelkezésre bocsátott személyes adatok kezelésének célja a Village Garden lakóingatlan értékesítéséhez kapcsolódó szolgáltatások megfelelő színvonalú működtetése, a termékkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatás adása, hírlevelek küldése, speciális ajánlatok érdeklődőkhöz történő eljuttatása. Cél továbbá az értékesítési statisztikák számára releváns adatok biztosítása az ügyfélkapcsolat fenntartása.

A fenti célok érdekében az Xpansion Kft munkavállalói, vagy adatfeldolgozói a Felhasználóval közvetlenül felvehetik a kapcsolatot a Felhasználó által megadott elérhetőségeken. Adatszolgáltató csak azokat az adatokat használhatja, melyeket a Felhasználó a szolgáltatások igénybevételéhez, illetve az adott akcióban, nyereményjátékban stb. való részvételhez szükséges rovatokat kitöltve, vagy egyéb módon eljuttat Adatszolgáltató részére. Ez különösen az alábbi adatokra terjedhet ki: név, e-mail cím, nem, telefonszám, mobiltelefonszám.

Amennyiben Adatkezelő a Felhasználó által szolgáltatott adatokat az eredeti, jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglaltaktól eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít a Felhasználó számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Adatkezelő Felhasználónak lehetőséget biztosít, hogy az adatok felhasználásával történő direkt megkeresésektől – pl. hírlevél – eltekintsen. Ilyen esetekben Adatkezelő köteles a Felhasználó visszajelzései alapján a nevezett eszközök és csatornák mellőzésére különösen ügyelni adott Felhasználóknál.

Személyes adatainak megadásával és/ vagy a Honlap használatával és/ vagy a Honlapon elérhető szolgáltatások igénybevételével a Felhasználó elfogadja a fenti rendelkezéseket.

Az adatkezelés ideje

Adatkezelő a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott adatokat a Felhasználó törlést kérelmező, vagy adatkezelés ellen tiltakozó nyilatkozatáról való értesülésig, de legfeljebb a H23 lakóingatlan értékesítési ciklusának végéig kezeli. A Cégcsoport az személyes adatokat minden esetben törli, amennyiben az adatkezelés jogalapja, vagy célja megszűnt.

Adatkezelő Felhasználó által rendelkezésére bocsátott személyes adatokat csak a fent ismertetett célok érdekében, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Jelen adatvédelmi nyilatkozat kizárólag a természetes személy Felhasználók személyes adataira vonatkozik, tekintettel arra, hogy jogi személyek, illetve jogi személyeknek nem minősülő egyéb szervezetek adatai nem minősülnek személyes adatoknak.

Adatbiztonság
Adatkezelő kötelezi magát, hogy a törvényi előírásoknak megfelelően gondoskodik az adatok biztonságáról. Az adatbiztonságra vonatkozó intézkedések körében megteszi különösen azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a kezelt adatok védettek legyenek a jogosulatlan hozzáféréssel, megváltoztatással, továbbítással, nyilvánosságra hozatallal, törléssel, megsemmisítéssel, véletlen megsemmisüléssel, vagy sérüléssel szemben, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintetbe veszi a technika mindenkori fejlettségét. Adatszolgáltató kötelezi magát arra, hogy minden olyan harmadik felet, akik részére az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, felhívja a fenti vállalások betartására, ugyanakkor nem vállal felelősséget az adatkezelő által okozott károkért.

Xpansion Kft
2018. 05. 18.